كنفرانس بين المللي آتن

 بالكان و خاورميانه

 

از روز 15 تا 19 مارس كنفرانسي تحت عنوان بالكان و خاورميانه با شركت احزاب و سازمانهاي سياسي در آتن برگزار شد.

از طرف مركز تحقيقات سياسي اجتماعي كريستيان ركوفسكي از سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران براي شركت در اين كنفرانس دعوت شده بود و رفيق مهرداد قادري مسئول بخش خارجي سازمان در اين كنفرانس شركت كرد. سازمانها و احزاب شركت كننده در اين كنفرانس عبارت بودند از:

جمعيت گلوباليد از اسلووانيا انستيتو اقتصاد و دموكراسي از يوگوسلاوي مقاومت كمونيستي از روماني اتحاد ضد فاشيست از روماني حزب كارگران سوسياليست از بلغارستان حزب آزاديبخش كردستان از تركيه كميته دموكراتيك خلق براي جمهوري سكولار از اسرائيل سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران از ايران هيإتي به نمايندگي سازمانهاي چپ روسيه و حزب كمونيست لنينگراد از روسيه حزب احياي كمونيستي از ايتاليا حزب كارگران از آرژانتين حزب كارگران از اروگوئه اتحاديه كارگران از فنلاند اتحاديه عمل ضد فاشيستي از سوئد هيأتهاي شركت كننده در كنفرانس طي جلسات مختلفي در مورد شرايط سياسي منطقه خاورميانه و بالكان، جنگ و انقلاب در اين منطقه و مقطع تاريخي و تضادهاي سرمايه داري و بحران آن بحث و گفتگو كردند.

كنفرانس در حالي برگزار مي شد كه در جنوب صربستان و مقدونيه جنگ دوباره از سر گرفته شده، و شعله هاي آتش دخالت امپرياليستي در يوگوسلاوي منطقه بالكان را در بر گرفته است. شرايط خاورميانه نيز با از سر گرفته شدن انتفاضه و سياستهاي ارتجاعي دولت اتحاد ملي آريل شارون خبر از شكست پروسه صلح در منطقه را مي دهند. اين امر هم چنين شكست سياستهاي ارتجاعي امپرياليزم آمريكا را بيان مي كند.

سؤال اساسي مورد بحث در كنفرانس اين بود كه از سياستها و خواستهاي كنفرانس اسلو چه چيزي باقي مانده و تا چه حد در دفاع از حق خلق فلسطين مي باشد.

بخش ديگر كنفرانس بحث در مورد موقعيت ناتو و صندوق بين المللي پول و ايجاد همكاري بين نيروهاي ضد امپرياليست در جنبش گلوباليزاسيون  بود.

چگونگي شركت در جنبش سياتل و شركت در كنفرانس جنوا (Genova) در ژوئن امسال نيز مورد بحث و گفتگو بود. خواست نيروهاي شركت كننده تبديل جنبش سياتل به يك جنبش ضد سرمايه داري و دفاع از اين جنبش در مقابل خطرهاي مافياي اقتصادي جهاني مي باشد.

در اين بخش از كمبودِ  حضور نيروهاي سياسي خاورميانه در جنبش سياتل صحبت شد و هيإتهاي مختلف حضور سازمان در كنفرانس را نشانه يك موفقيت براي جنبش سياتل تلقي كردند. در بخش نهايي قطعنامه كنفرانس با اشاره به شرايط ايران گفته شده كه: سازمانهاي شركت كننده در كنفرانس و جنبش ضد گلوباليزاسيون از مبارزات مردم ايران عليه امپرياليزم و رژيم ارتجاعي جمهوري اسلامي دفاع كرده و از استقلال ملي و اجتماعي مردم ايران دفاع مي كنند.

رفيق مهرداد قادري طي دو بخش سخنراني شرايط ايران و موقعيت دسته بنديهاي دروني رژيم جمهوري اسلامي را به صورت مشروح توضيح داد و در بخش ديگر به شرايط و موقعيت چپ ايران و سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران و توضيح منشور سازمان پرداخت.