اجلاس شوراي عالي سازمان برگزار شد.

كميته مركزي منتخب شوراي عالي سازمان اجلاس خود را برگزار كرد.

 

اجلاس شوراي عالي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران طي روزهاي 28 ، 29 و 30  شهريور 1382 (برابر با 19، 20 و 21  سپتامبر 2003) برگزار شد. در آغاز براي  گراميداشت خاطره شهداي جنبش پيشتاز فدايي و به ياد همه ‌ي شهدا و جانباختگان  راه آزادي مردم ايران يك دقيقه سكوت اعلام شد. پس از سكوت اجلاس با انتخاب رئيس جلسه كار خود را آغاز كرد.  دستور اجلاس كه از طرف دبيرخانه سازمان پيشنهاد شده بود، مورد بحث قرار گرفت و با اضافه شدن موادي بدان به تصويب رسيد.

دستور جلسه شامل دو بخش كلي بحث و بررسي گزارش سياسي و تشكيلاتي و نيز بحث در مورد قطعنامه پيشنهادي روابط خارجي سازمان در مورد فوروم اجتماعي ايران و انتخاب كميته مركزي بود.

پس از آن سخنگوي سازمان گزارش سياسي را به اجلاس ارائه داد. پيرامون اين گزارش  بحثهاي مفصلي از طرف شركت كنندگان در اجلاس صورت گرفت و سرانجام با تصحيح و تكميل بخشهايي از آن به تصويب شركت كنندگان در اجلاس رسيد. در مورد مهمترين نكات اين گزارش شامل چشم انداز تحولات بين المللي و داخلي نظرات شركت كنندگان در اجلاس  به دقيق كردن هرچه بيشتر گزارش كمك نمود.

سپس بحث پيرامون روابط بين‌المللي سازمان شروع شد. مسئول روابط بين‌المللي سازمان  به تشريح فعاليتهاي سازمان در عرصه جهاني و چگونگي شكل گيري گروه تدارك فوروم اجتماعي ايران پرداخت و در اين رابطه قطعنامه اي به اجلاس پيشنهاد نمود. شركت كنندگان ضمن تقدير از تلاشهاي مسئول روابط خارجي سازمان به كمبود اطلاع رساني به موقع به سازمان و ارگانهاي آن انتقادهايي وارد نمودند. اجلاس شوراي عالي سازمان پس از بحثهاي مفصل پيرامون موارد انتقادي، قطعنامه حمايت از گروه تدارك فوروم اجتماعي ايران را با تغييراتي به تصويب رساند. 

اجلاس شوراي عالي سازمان سپس به بحث و بررسي سياستهاي تشكيلاتي و عملكرد بخشهاي مختلف سازمان پرداخت. در اين قسمت بحثها بر سر چكونگي پيشبرد روندهايي كه مي تواند به اصولي كردن و قانونمند كردن مناسبات تشكيلاتي كمك كند متمركز بود. بر اين اساس شوراي عالي خواستار مشاركت دادن هرچه بيشتر اعضاي سازمان در فعاليتهاي روزانه سازمان شد.

پس از بحثهاي مربوط به كار تشكيلاتي، اجلاس شوراي عالي وارد مرحله انتخاب كميته مركزي شد. در ابتداي اين مرحله شوراي نظر به بحث پيرامون راي افراد غايب پرداخت و نتيجه گرفت كه از افراد غايب در انتخاب كميته مركزي نظرخواهي نخواهد شد. اما افراد حاضر در اجلاس مي توانند از ميان غايباني كه در سه دوره متوالي قبلي شوراي عالي شركت داشته اند، افرادي را براي عضويت در كميته مركزي كانديدا كنند.

پس از اين  شوراي عالي سازمان با راي مخفي به انتخاب اعضاي كميته مركزي پرداخت و در پايان  اجلاس شوراي عالي سازمان با سرود انترناسيونال به كار خود پايان داد.

چند ساعت پس از پايان كار اجلاس شوراي سازمان، پلنوم  كميته مركزي در يكشنبه شب 30 شهريور  و دوشنبه 31 شهريور برگزار شد. كميته مركزي در  نشست خود به انتخاب مسئولان بخشهاي مختلف سازمان و اعضاي هيات تحريريه نبرد خلق  پرداخت. كميته مركزي  رفيق مهدي سامع  سخنگوي سازمان را در مسئوليت خود ابقاء نمود.

دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

2 مهر 1382