اجلاس شوراي عالي سازمان برگزار شد

 

شوراي عالي سازمان گزارش سياسي سخنگوي سازمان را تصويب نمود.

شوراي عالي سازمان كميته مركزي سازمان را انتخاب كرد.

اجلاس شوراي عالي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران طي روزهاي 11 الي 13 آبان 1380 (برابر با 2 الي 4 نوامبر 2001) برگزار شد. در ابتداي اجلاس، در گراميداشت خاطره شهداي جنبش پيشتاز فدايي و به ياد همه ‌ي شهداي راه آزادي مردم ايران يك دقيقه سكوت اعلام شد. سپس با انتخاب يك رئيس و يك معاون اجلاس كار خود را آغاز كرد و دستور جلسه كه از طرف دبيرخانه سازمان پيشنهاد شده بود، مورد بحث قرار گرفت و به تصويب رسيد.

پس از آن سخنگوي سازمان گزارش سياسي را به اجلاس ارائه داد. پيرامون اين گزارش كه در همين شماره در نبرد خلق به چاپ رسيده  بحثهاي مفصلي از طرف شركت كنندگان در اجلاس صورت گرفت و سرانجام با حذف بعضي از بخشهاي آن و تصحيح و تكميل بخشهايي از آن به تصويب شركت كنندگان در اجلاس رسيد. سپس بحث پيرامون روابط بين‌المللي سازمان شروع شد. مسئول روابط بين‌المللي سازمان در ابتدا به تشريح ديدگاه خود و اصولي كه بايد در مناسبات بين‌المللي سازمان مورد توجه قرار گيرد پرداخت (متن كامل سخنان اين رفيق در شماره آينده نبرد خلق  به چاپ خواهد رسيد). پس از آن مسئول روابط بين‌المللي به ارائه تزهايي اصول حاكم بر روابط بين‌الملل سازمان پرداخت. شركت كنندگان در اجلاس به بحث و بررسي پيرامون اين تزها پرداختند و هر ماده را جداگانه مورد تصويب قرار دادند (متن كامل اين تزها  در همين شماره نبردخلق چاپ شده است).

اجلاس شوراي عالي سازمان سپس به بحث و بررسي سياستهاي تشكيلاتي و عملكرد بخشهاي مختلف سازمان پرداخت. در ابتدا پيشنهاد مسئول دبيرخانه سازمان براي تكميل و اصلاح بعضي از مواد اساسنامه سازمان به بحث گذاشته شد كه اين مواد با تغييرات و اصلاحاتي به تصويب رسيد. سپس اجلاس شوراي عالي سازمان تصميماتي مبني بر تقويت بخش جنگ خبر و نيز بخش روابط بين‌المللي اتخاذ نمود. پس از بحثهاي تشكيلاتي، اجلاس شوراي عالي سازمان به بحث و بررسي پيرامون انتخاب كميته مركزي پرداخت. بر اساس يكي از مواد اساسنامه سازمان، كساني مي توانند براي عضويت در كميته مركزي سازمان كانديدا شوند كه 5 سال كار تشكيلاتي ممتد در يكي از بخشهاي سازمان داشته باشند. بر اين اساس اجلاس شوراي عالي سازمان با راي مخفي به انتخاب اعضاي كميته مركزي پرداخت. اجلاس شوراي عالي سازمان با سرود انترناسيونال به كار خود پايان داد.

بلافاصله پس از پايان كار اجلاس شوراي سازمان، كميته مركزي منتخب شوراي عالي در نشست خود به انتخاب مسئولان بخشهاي مختلف سازمان پرداخت و يك بار ديگر رفيق مهدي سامع را به عنوان سخنگوي سازمان در مسئوليت خود ابقاء نمود.

آقاي مسعود رجوي مسئول شوراي ملي مقاومت ايران طي پيامي برگزاري موفقيت‌آميز اجلاس شوراي عالي سازمان را به سخنگو و اعضاي سازمان تبريك گفت.

مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران ، خانم مژگان پارسايي طي پيامي برگزاري اجلاس شوراي عالي سازمان راتبريك گفت. متن پيام مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران به قرار زير است.

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

با گرمترين درودهاي انقلابي

تبريكات صميمانه ما را به مناسبت برگزاري موفقيت‌آميز اجلاس شوراي عالي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران و انتخاب اعضاي كميته مركزي و سخنگوي سازمان را بپذيريد.

با آرزوي موفقيت براي شما و با ايمان به پيروزي

سازمان مجاهدين خلق ايران

19 آبان 1380

مژگان پارسايي

 

آقاي نويد اخگر نيز طي ييامي برگزاري اجلاس شوراي عالي سازمان را به سخنگوي سازمان، مهدي سامع و اعضاي سازمان تبريك گفت.