برگزاري اجلاس شوراي عالي سازمان (شهريور ماه 1382 برابر با سپتامبر 2003)

گزارش سياسي سخنگوي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران به اجلاس شوراي عالي سازمان

اجلاس كميته مركزي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران برگزار شد

برگزاري اجلاس شوراي عالي سازمان (11 الي 13 آبان 1380 برابر با 2 الي 4 نوامبر 2001)

گزارش سياسي سخنگوي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران به اجلاس شوراي عالي سازمان

11آبان ماه  1380 (2 نوامبر 2001)

شركت سازمان در كنفرانس بين المللي آتن، بالكان و خاورميانه

توضيح: بخش اسناد سازمان در پايگاه اينترنتي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران،  همزمان با بازسازي سايت در اكتبر 2003 ، ايجاد شده است. به همين دليل اسناد قديمي تر در فرصتهاي آينده به مرور زمان به آن اضافه خواهد شد.