سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

ORGANIZATION OF IRANIAN PEOPLE’S 

FEDAYEE  GUERRILLAS

NABARD / B.P 20  /  91350  GRIGNY  CEDEX /  FRANCE

http://www.iran-nabard.com

E. Mail  :  nabard@iran-nabard.com

 

كوي دانشگاه تهران در اميرآباد شمالي در محاصره نيروهاي سركوبگر

مردم به ياري دانشجويان شتافته‌اند

از عصر ديروز (سه شنبه 20 خرداد) كه خبر تظاهرات دانشجويان در كوي دانشگاه و محاصره كوي دانشگاه به وسيله نيروهاي سرگوبگر رژيم در سراسر تهران پخش شد، زنان و مردان شرافتمند تهران همراه با خانواده هاي دانشجويان به ياري دانشجويان شتافتند و به سمت كوي دانشگاه حركت كردند.

دولت خاتمي مي خواهد با جلو انداختن امتحانات دانشجويان مانع تمركز دانشجويان در كوي دانشگاه گردد تا دانشجويان نتوانند سالگرد قيام 18 تير را برگزار كنند.

اين حركت عظيم كه موجب ترس و وحشت استبداد مذهبي حاكم بر كشور ما گرديده تا بامداد امروز هنوز ادامه دارد.

نيروهاي سركوبگر رژيم اطراف كوي دانشگاه، تمامي خيابانهاي منتهي به دانشگاه تهران، خيابانهاي اطراف پارك لاله تا تقاطع خيابان كارگر و از طرف خيابان فاطمي تا خيابان كردستان و تمامي راههاي منتهي به كوي دانشگاه را در محاصره قرار داده اند.

زنان و مردان ايران زمين با شعارهاي خود، تنفر و انزجار خود را از نظام استبدادي – مذهبي ولايت فقيه اعلام مي كنند.

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ضمن اعلام همبستگي با تظاهركنندگان و دانشجويان ايران خواستار اقدام سريع و عاجل كميسيون حقوق بشر ملل متحد و نهادهاي مدافع حقوق بشر براي دفاع از دانشجويان ايران و جلوگيري از سركوب آنان است.

سازمان ما ايرانيان خارج از كشور را به دفاع از جنبش دانشجويان و مردم تهران فرا مي خواند.

چهارشنبه 21 خرداد

11 ژوئن 2003