پيام سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

به مناسبت اول ماه مه، روز جهاني كارگران

 

اول ماه مه، روز تجلي همبستگي بين الملي كارگران را به تمامي كارگران و مزدبگيران جهان و به تمامي زنان و مرداني كه براي تحقق صلح، آزادي و عدالت و لغو تمامي انواع ستم، استثمار و استبداد مبارزه مي كنند شادباش مي گوئيم.  

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در استانه اول ماه مه ياد كارگراني كه در قيام شهر بابك جانباختند را گرامي مي دارد. به همه ي كارگراني كه در زندانهاي رژيم ولايت فقيه مقاومت مي كنند درود مي فرستد و همبستگي خود را با جنبش كارگران، معلمان، پرستاران و همه ي مزدبگيران ايران اعلام مي كند. ما تنفر و انزجار خود را از فتواي ضد كارگري خامنه اي كه در آن حق اعتراض و اعتصاب از كارگران سلب شده را اعلام مي كنيم.

سازمان ما از نامه سرگشاده  6 ارديبهشت گروهی از کارگران ايران خودرو به خانم آنا، رئيس هيات اتحاديه کارگران آزاد جهان، حمايت كامل كرده و مفاد اين نامه را خواست همه ي كارگران و مزدبگيران ايران مي داند. در نامه به رئيس هيات اتحاديه کارگران آزاد جهان كارگران اعلام كرده اند كه:«خواهان زندگی انسانی و شرافتمندانه» مي باشند و بر اين اساس «خواهان آزادی فعاليت تشکلهای کارگری بدون هيچ قيد و شرط» و «به رسميت شناختن حق تشکل طبق کنوانسيون جهانی کار» شده اند. آنها همچنين ضمن اعلام اين كه كارگران ايراني «امنيت جانی» و «امنيت شغلی» ندارند، خواستار «حق اعتصاب و اعتراض، حق آزادی بيان در موقع تعرض به حقوق» كارگران شده اند.

كارگران و مزدبگيران از يك طرف تحت ستم و سركوب نظام استبدادي مذهبي ولايت فقيه قرار دارند و از طرف ديگر بايد هزينه سياستهاي رژيم براي پوستن به اردوي جهاني سازي نئوليبرال را بپردازند. اخراجهاي دسته جمعي كارگران، خروج كارگاههاي كمتر از 10 نفر از شمول قانون كار، تعرض به سطح زندگي و معيشت كارگران و پائين آمدن هر ساله قدرت خريد كارگران و مزدبگيران ايران از جمله دستاوردهاي رژيم ايران براي كارگران است.

در سال گذشته وضعيت وخامت بار كارگران و مزدبگيران ايران، ابعاد فاجعه باري پيدا كرد. اما كارگران، معلمان، پرستاران ايران در مقابل اوضاع فلاكتبار خود به اشكال مختلف دست به مقاومت و مبارزه زدند.

مبارزه كارگران ايران و فعاليتهاي جريانهاي ترقيخواه ايراني در خارج از كشور سبب يك عقب نشيني از جانب رژيم گرديد. از آن جا كه نام رژيم ايران در ليست «نقض كننده حقوق كار» در ليست سياه سازمان بين المللي كار قرار داشت و هر ساله اين رژيم به خاطر نقض تعهداتش در مورد كارگران و به خاطر تبعيض در حقوق كار محكوم مي شد، رژيم نظارت مستقيم سازمان بين المللي كار را پذيرفت و بدين ترتيب هياتهايي از جانب اين سازمان جهاني و سنديكاهاي جهاني براي نظارت بر حقوق كار وارد ايران شدند. البته رژيم تلاش مي كند كه با وقت كشي و با به صحنه آوردن تشكلهاي دولتي، به خواست كارگران ايران در مورد حق اعتصاب و حق ايجاد تشكل مستقل كارگري پاسخ ندهد. اما كارگران آگاه و مبارز با تلاش پيگير خود تا كنون نقش ارزنده اي در آگاه كردن نمايندگان سازمان جهاني كار داشته اند كه آخرين نمونه آن نامه سرگشاده گروهی از کارگران ايران خودرو به خانم آنا، رئيس هيات اتحاديه کارگران آزاد جهان در تاريخ 6 ارديبهشت امسال بود.

در سال گذشته كارگران و مزدبگيران ايران در صدها حركت اعتراضي به دفاع از حقوق حقه خود برخاستند. كارگران تهران در صدد بودند كه همزمان با دانشجويان در روز 16 آذر اقدام به تظاهرات گستره نمايند كه با تهديد گردانندگان رژيم روبرو شدند. كارگران و مزدبگيران ايران همچنين با تحريم انتخابات نمايشي مجلس ارتجاع بلوغ و آگاهي خود را نشان دادند.

حركتهاي كارگري در سال گذشته آن چنان وسيع و گسترده بود كه بعضي از آنها در رسانه هاي بين المللي انعكاس پيدا كرد.

حركتهاي كارگري در سال گذشته به شكلهاي گوناگون صورت گرفت. نامه نگاري به گردانندگان رژيم، تجمع اعتراضي، اعتصاب، تحصن، بستن جاده ها، راه پيمايي و ...شيوه هايي بود كه كارگران در مبارزه خود از آن استفاده كردند*. نيروهاي سركوبگر رژيم گرچه در مقابل حركتهاي كارگري با احتياط برخورد مي كردند، اما در حركتهاي كه جنبش كارگري گامهايي بزرگ به جلو بر مي داشت با سركوب دد منشانه رژيم مواجه مي شد. اما اين سركوبگري در عزم كارگران براي تحقق خواسته هاي بر حق خود خللي ايجاد نكرد و بر عكس منجر به همبستگي هرچه بيشتر كارگران شد.

مبارزه متحد و يكپارچه كارگران، زحمتكشان و مزدبگيران كشور ما براي نجات از استبداد، جهل، فقر،  فحشاء، بي خانمي، عقب ماندگي كه در سال گذشته ابعاد وسيعي يافت، اكنون به مرحله تعيين كننده اي رسيده است. كارگران ايران مي توانند و بايد پيشتاز مبارزه عليه حكومت استبدادي مذهبي حاكم بر ايران و پيشتاز مبارزه براي تحقق دموكراسي، عدالت،جدايي دين از دولت باشند. بدين لحاظ ما از تمامي كارگران، كاركنان و مزدبگيران شاغل در مراكز دولتي و خصوصي و از تمامي مدافعان آزادي و توسعه پايدار به سود ستمكشان مي خواهيم كه متحد و متشكل شوند.

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در آستانه اول ماه مه، از كارگران سراسر جهان مي خواهد كه به كارگران ايران در مبارزه براي رهايي كشور از چنگ نظام استبدادي – مذهبي ولايت فقيه ياري رسانند.

ما از سازمان جهاني كار مي خواهيم كه نام رژيم حاكم بر ايران را همچنان در ليست سياه حفظ نموده و به جمهوي اسلامي براي به رسميت شناختن حقوق حقه كارگران بيش از پيش فشار وارد نمايد.

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران خواستار حمايت اتحاديه ها و سنديكاهاي كارگران و مزدبگيران جهان از مبارزه كارگران ايران است.

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

چهارشنبه 9 ارديبهشت   1383 - 28 اوريل 2004

 

*تعدادي از حركتهاي كارگران و مزدبگيران ايران از اول ماه مه گذشته تا كنون به شرح زير است.

اعتصاب غذاي كارگران چيت سازي بهشهر

تحصن اعتراض آميز کارگران کارخانه کشمير کرمانشاه

اعتراض صنفي در بهشهر به اغتشاش كشيده شد

كارگران چيت سازي بهشهر دست به  اعتصاب غذاي زدند

تجمع اعتراض آميز كارگران كوره پز خانه محمود آباد

كارگران كارخانه ”كشمير“ كرمانشاه در مقابل سازمان صنايع و معادن اين استان تجمع كردند

كارگران نفت خواهان تشكيل اتحاديه مستقل صنعت نفت شدند

تجمع اعتراض آميز كارگران شركت دامپروري سفيد رود

تجمع كاركنان شركت ملي گاز در مقابل وزارت نفت

كارگران "هوا كش" خزر دست از كار كشيدند

تحصن در مقابل مجلس

تحصن جمعي از كارگران گروه قطعات فولادي كرج

كارگران قطعات فولادي در مقابل فرمانداري كرج تحصن كردند

اعتراض كارگران واحد رنگرزي قزوين

تجمع كارگران « ساميكو صنعت» در محل خانه كارگر همدان

تجمع اعتراض آميز كارگران صنايع فيروزه الكتريك نيشابور 

ضرب و شتم كارگران مجتمع مسكوني فرهنگيان

تجمع كارگران " ايران برك" در مقابل استانداري گيلان

تجمع اعتراضي كارگران " كابل باختر "

كارگران شركت معادن فارياب جاده بين‌‏المللي كرمان, بندرعباس را مسدود كردند 

كارگران "كوراوغلي" در قزوين دست به تحصن زدند 

تجمع كارگران شركت خدمات و پشتيباني وزارت نفت 

اعتراض كارگران بوشهر به واگذاري بيمارستان تامين اجتماعي

يكي از كارگران نساجي كاشان در تاريخ 24 مهر اقدام به خودسوزي در سازمان تامين اجتماعي كرد 

تجمع اعتراض‌‏آميز كارگران شركت ايران برك رشت 

 

تجمع اعتراض آميز كارگران اخراجي شهرداري بناب 

كارگران چابخانه طرف قرار داد جام جم در مقابل دفتر اين روزنامه تجمع كردند 

براي هفتمين بار، كارمندان پتروشيمي اراك تجمع كردند

كارگران موتورسازان تراكتور سازي دست از كار كشيدند 

كارگران ايران ترانسفورماتو ردر شهرستان ري دست از كار كشيدند 

كارگران و لوله‌كشان شركت گاز قم در مقابل اين شركت تجمع كردند.

كارگران اخراجي شركت اشتاد درمقابل اداره كار شهرستان ساوجبلاغ تجمع كردند 

تجمع كارگران بندر خميني

تجمع اعتراض آميز رانندگان خطوط تاكسيراني شهرستان نظرآباد در مقابل فرمانداري 

كارگران و كاركنان كارخانه پتروشيمي اراك براي سومين بار دست به اعتراض زدند

تحصن كارگران كارخانه‌ي قند ياسوج

تجمع كارگران شركت تهران قفل در ساوجبلاغ 

اعتراض كارگران و كاركنان پتروشيمي اراك

كارگران شركت صنعتي آما اعتصاب كردند 

تجمع اعتراض آميز كارگران نخ تاز رشت

اعتراض كارگران كارخانه الكتريك رشت

راه‌‏پيمايي كارگران هرمزگان، در اعتراض به تصويب لايحه تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي 

كارگران « شيشه ميرال» در مقابل دادسراي عمومي و انقلاب تهران تجمع‌‏كردند

يك‌ كارگر اخراجي‌ پمپ‌بنزين‌ در ميان‌ شعله‌هاي‌ آتش‌ جان‌ سپرد

اعتصاب كارگران « ابزار يراق ورامين» 

كارگران شركت نساجي پارس ايران در برابر اداره كل كار و امور اجتماعي گيلان تجمع كردند 

كارگران معترض شركت فرش گيلان در برابر اداره كل تامين اجتماعي تجمع كردند 

كاركنان پتروشيمي اراك امروز بار ديگر در محل اين شركت تجمع كردند.

راه‌‏پيمايي اعتراض‌‏آميز كارگران « فرش گيلان» - كارگران، جاده رشت - تهران را بستند 

راه‌‏پيمايي كارگران لوله‌‏سازي خوزستان - كارگران جاده اهواز - خرمشهر را بستند 

تجمع اعتراض آميز كارگران يك واحد صنعتي - حرير قائمشهر

تجمع اعتراض آميز كارگران كارخانه‌‏هاي مخمل و ابريشم كاشان 

تجمع اعتراض آميز كاركنان سازمان‌‏آب و فاضلاب خرمشهر 

تجمع كارگران شركت الكتريك رشت در محل اداره كل كار و امور اجتماعي استان گيلان خودسوزي كارگر كارخانه كوراغلي قزوين 

تحصن كارگران شرکت ذوب مس در خاتون آباد کرمان، در پي درگيري با نيرو هاي انتظامي به خشونت كشيد

تجمع كارگران معدن كروميت اسفندقه در مقابل استانداري كرمان 

تجمع كشاورزان و كارگران چغندركار در مقابل دفتر مركزي كارخانه قند دزفول 

درگيري در شهربابك تعدادي كشته و تعداد زيادي زخمي و مجروح شده‌‏اند 

تجمع كارگران معدن « اسفندقه» بافت هم‌‏چنان ادامه‌‏دارد

حق‌‏خواهي كارگران شهربابك، منجر به كشته و زخمي شدن آنان شد 

پاسخ حق‌‏طلبي كارگران شهربابك، اسلحه گرم بود

كارگران شركت ايران كنف دست از كار كشيدند 

كارگران كارخانه نخ‌ريسي پاكريس در فضاي سبز استانداري استان سمنان تجمع كردند.

تجمع فرهنگيان در مقابل درب مجلس شوراي اسلامي 

تجمع اعتراض‌‏آميزكارگران « شهد ارك » گيلان 

تحصن پرستاران بيمارستان فيروز آبادي 

كارگران لوله سازي خوزستان جاده اهواز - خرمشهر را بستند 

تيراندازي در كارخانه قند مياندوآب، يك كشته و 2 مجروح بر جاي گذاشت.

تجمع كارگران يزدي در مقابل اداره تامين اجتماعي

تجمع اعتراض‌‏آميز كارگران ظروف مقوايي قزوين 

كارگران« الكتريك رشت» دست به راه‌‏پيمايي اعتراض‌‏آميز زدند

كارگران شركت الكتريك رشت بار ديگر با تجمع در مقابل دفتر استانداري استان گيلان

كارگران شركت كاشي گيلان با تجمع در مقابل استانداري گيلان

اعتصاب كارگران معدن " سنگرود گيلان"   

چاي‌‏كاران جاده لنگرود را مسدود كردند