سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

ORGANIZATION OF IRANIAN PEOPLE’S 

FEDAYEE  GUERRILLAS

NABARD / B.P 20  /  91350  GRIGNY  CEDEX /  FRANCE

http://www.iran-nabard.com

E. Mail  :  nabard@iran-nabard.com

اطلاعيه

يورش به خانه هاي مجاهدين خلق در حومه هاي پاريس و بند و بست دولت فرانسه با استبداد مذهبي حاكم بر ايران را محكوم مي كنيم

صبح امروز به دستور قاضي ژان لويي بروگر (قاضي ضد تروريسم) در يك عمليات هماهنگ، تعدادي از خانه هاي متعلق به اعضاء و هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران مورد حمله پليس قرار گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاريها، در اين عمليات 1200 پليس شركت داشته و دهها تن از مجاهدين دستگير شده اند. پليس علت اين عمليات كه چيزي جز بند و بست با رژيم استبدادي، مذهبي حاكم بر ايران نيست را جلوگيري از عمليات تروريستي اعلام كرده است. اين ادعا كاملاَ خلاف واقعيت و يك دروغ آشكار است كه مصرف آن فقط و فقط براي خوش آيند رژيم بحراني حاكم بر ايران است.

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران يورش ننگين به خانه هاي مجاهدين خلق ايران در حومه پاريس را شديداَ محكوم كرده و از همه ي ايرانيان وسازمانهاي مدافع حقوق بشر و حقوق پناهندگان مي خواهد، اين اقدام كه براي خوش آيند مشتي تروريست حاكم بر ايران صورت مي گيرد را محكوم كنند. ما خواستار آزادي فوري دستگير شدگان هستيم.

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

سه شنبه 27 خرداد 1382 – 17 ژوئن 2003