سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

ORGANIZATION OF IRANIAN PEOPLE’S 

FEDAYEE  GUERRILLAS

NABARD / B.P 20  /  91350  GRIGNY  CEDEX /  FRANCE

http://www.iran-nabard.com

nabard@iran-nabard.com

 

 

 

غلام حسين (سيامك) محمدي، اهل آمل، ساكن اكبرآباد در اسلامشهر، همراه با دو تن از دوستانش اعدام شده اند.

هفته قبل خبر اعدام سه نفر از جوانان اسلامشهر را منتشر كرديم. بر اساس اخبار دريافتي بعدي، نام يكي از اعدام شدگان، غلام حسين (سيامك) محمدي، اهل آمل و ساكن اكبر آباد در اسلامشهر است كه در خيزشهاي شبانه دستگير شد و پس از چند روز خبر اعدام او را به خانواده اش اطلاع مي دهند و از خانواده  او مي خواهند كه هيچ اقدامي در يادبود او انجام ندهند.

بر اساس خبر ديگر، تعداد زيادي از جوانان تهران كه در خيزشهاي شبانه دستگير شده اند به زندان قصر منتقل شده و 5 نفر از اعدام شده اند.

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ضمن محكوم نمودن اقدامات سركوبگرانه استبداد مذهبي حاكم بر ايران،‌خواستار تلاش ايرانيان براي جلوگيري از اعدامهاي گسترده در ايران است.

ما از كميسيون حقوق بشر ملل متحد و نهادهاي بين المللي مدافع حقوق بشر و عفو بين الملل مي خواهيم كه رژيم ايران را براي توقف اعدامها تحت فشار قرار دهند.

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

27 تير 1382

18 ژوئيه 2003