سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

ORGANIZATION OF IRANIAN PEOPLE’S 

FEDAYEE  GUERRILLAS

NABARD / B.P 20  /  91350  GRIGNY  CEDEX /  FRANCE

http://www.iran-nabard.com

nabard@iran-nabard.com

 

گرامي باد 19 بهمن، سي و سومين سالگرد حماسه و قيام سياهكل

 

زنان و مردان ايران زمين، نيروهاي انقلابي و ترقيخواه، فعالان جنبش پيشتاز فدايي

سي و سه سال پيش در شرايط اختناق و سركوب رژيم ديكتاتوري محمد رضا شاه و در حالي كه ساواك(سازمان اطلاعات و امنيت كشور) شاه تمامي نيروهاي سياسي و اجتماعي را سركوب و نابود كرده بود، در شامگاه 19 بهمن سال   1349 يك گروه از رزمندگان دلير جنبش پيشتاز فدايي، به پاسگاه ژاندارمري شهرك سياهكل(در استان گيلان) حمله كرده و با خلع سلاح آن، تولد سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران را اعلام كردند.

در 28 مرداد سال 1332 رژيم محمد رضا شاه با كودتاي ننگين و امپرياليستي كه منجر به سرنگوني دولت مترقي زنده ياد دكتر محمد مصدق شد دو باره به قدرت رسيد. در آغاز دهه چهل اين رژيم به توصيه دولت آمريكا اقدام به رفرمهاي اقتصادي و همزمان سركوب جريانهاي سياسي و گروههاي اجتماعي نمود و توانست حكومت را به قدرتي مطلق كه هيچكس قادر به مقابله با آن نيست در اذهان توده ها معرفي و  اعلام كند كه ايران «جزيره آرامش»است.

جنبش پيشتاز فدايي در بطن رويدادهاي پس از كودتاي 28 مرداد و سركوب جنبش مردم ايران در آغاز دهه 40 خورشيدي نطفه بست. پس از سركوب مردم  در سالهاي اول دهه چهل و در حالي كه فعاليت گروههاي سنتي به بن بست رسيده بود، بنيانگذاران جنبش پيشتاز فدايي به اين نتيجه رسيدند كه در شرايط اختناق و ديكتاتوري و در حالي كه همه ي اشكال مبارزه مسالمت آميز مردم و گروههاي سياسي، اجتماعي به شدت سركوب مي شود و امكان ادامه كاري اين مبارزه وجود ندارد، مبارزه مسلحانه بايد شكل محوري مبارزه قرار گيرد تا اشكال ديگر مبارزه بتواند پيرامون آن سازمان يافته و رشد يابد.

جنبش فداييان طي سالهاي 1342 تا 1349 دوران تدارك سياسي – تشكيلاتي، نظامي خود را طي كرد. در زمستان سال 1346 ساواك شاه يك ضربه سخت به اين جنبش وارد نموده و تعدادي از فعالان اين جنبش، منجمله فدايي شهيد رفيق بيژن جزني را دستگير كرد. اما اين ضربه نتوانست پيشتازان فدايي را از راهي كه برگزيده بودند باز دارد و سرانجام در  19 بهمن سال 1349 با عمليات قهرمانانه رزمندگان دلير فدايي دوران جديدي در جنبش رهايي بخش مردم ايران آغاز شد.

حكومت محمد رضا شاه و دستگاه سركوبگر ساواك وقتي با آتشي كه در سياهكل روشن شد مواجه گرديد، به سركوب مطلق و گسترده روي آورد و در اولين اقدام سركوبگرانه خود 13 تن از رزمندگان قهرمان فدايي را به سرعت در بيدادگاههاي نظامي به اعدام محكوم و در روز 26 اسفند همان سال آنها را به جوخه‌هاي اعدام سپرد.

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران از حماسه سياهكل تا قيام 21 بهمن سال 1357 با مبارزه سياسي – نظامي خود و عليرغم ضرباتي كه رژيم ديكتاتوري شاه بر آن وارد كرد و با وجود آن كه تمامي رهبران آن و منجمله فدايي شهيد، رفقا غفور حسن پور، مسعود احمد زاده، امير پرويز پويان،  اسكندر صادقي نژراد، عباس مفتاحي، بيژن جزني، حميد اشرف و ... طي درگيري با ساواك شاه و يا در پاي جوخه هاي اعدام به شهادت رسيده بودند، و عليرغم بسياري از كمبودها، خطاها و انحرافها، توانست به يك سازمان بزرگ با پايگاه توده اي گسترده تبديل شود. تظاهرات روزهاي 19 و 21 بهمن سال 1357 كه توسط سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در تهران برگزار شد، نشان دهنده گستردگي پايگاه توده اي جنبش پيشتاز فدايي و نقش برجسته آن در جنبش ضد ديكتاتوري شاه بود.

طي سالهاي  1349 تا قيام بهمن سال 1357، بسياري از رفقاي دلير فدايي در مبارزه عليه ديكتاتوري شاه جان باختند. ما در سي و سومين سالگرد حماسه و قيام سياهكل ياد و خاطره همه ي آن زنان و مردان دلير را گرامي مي داريم. مشعلي كه رزمندگان دلير فدايي در سياهكل برافروختند، عليرغم گذشت 33 سال و با وجود فراز و نشيبهاي بسيار، هنوز شعله ور است و اكنون چند سال است كه جوانان تهران با برافروختن آتش در كوهستانهاي شمال تهران حماسه سياهكل را گرامي مي دارند.

با سرنگوني رژيم محمد رضا شاه، خميني توانست در فقدان يك الترناتيو دموكراتيك و ترقيخواه، رهبري جنبش ضد ديكتاتوري شاه را در دست گيرد و در پي آن شرايط جديدي در جامعه ايران به وجود آمد.

در آن شرايط حساس و پيچيده كه يك رژيم مذهبي با جنبش توده اي به قدرت رسيد، سازمان ما به علت فقدان يك رهبري هوشيار، صادق و انقلابي، نتوانست نقش يك سازمان پيشرو، جدي و مداخله گر را اجرا كند. تهاجم گسترده ساواك شاه به نيروهاي سازمان ما و شهادت تمامي رهبران و بنيانگذران سازمان سبب آن شد كه جنبش فدايي در شرايط حساس پس از به قدرت رسيدن رژيم خميني نتواند نقش يك سازمان مداخله گر را به عهده گيرد.اين كمبود اساسي همراه با مناسبات ضد دمكراتيك درون تشكيلات منجر به انشعابهاي متعدد و سمت گيريهاي انحرافي در سازمان شد.

اكنون كه 33 سال از تولد سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران و 24 سال از به قدرت رسيدن نظام ارتجاعي جمهوري اسلامي مي گذرد، مساله غلبه بر بحران جنبش كمونيستي ايران همچنان يك مساله عاجل در برابر كمونيستهاي ايران قرار دارد.

هم ميهنان 

كشور ما در يكي از حساسترين و البته بحرانيترين لحظات تاريخ خود قرار دارد. رژيم حاكم بر ايران بار اين بحران را بر دوش مردم ستمديده كشور ما قرار داده و هر روز زندگي ميليونها ايراني فلاكتبارتر مي شود. طي يك سال گذشته رژيم استبدادي مذهبي ولايت فقيه و تمامي دسته بنديها و باندهاي دروني آن نشان دادند كه وقتي مسأله سركوب و مقابله با جنبش ترقيخواهانه مردم ايران مطرح است، همگي اين جناحها و دسته بنديها، اتفاق نظر و وحدت عمل دارند. اكنون كه مردم ايران با عزمي راسخ در صدند تا انتخابات ضد دمكراتيك هفتمين دوره مجلس ارتجاع را به طور همگاني تحريم كنند و در شرايطي كه ولي فقيه نظام به وسيله عمله و اكره خود در شوراي نگهبان مي خواهد مجلسي كاملا رام و سر به راه سامان دهد، خاتمي و دارو دسته دوم خرداديها از «مجلس فرمايشي» و انتخابات «ضد دمكراتيك» سخن مي گويند. اينان فراموش كرده اند كه تمامي انتخابات در نظام ولايت فقيه، به شمول انتخابات دوم خرداد 1376، ضد دمكراتيك و بر اساس سرسپردگي به اصل ارتجاعي ولايت فقيه برگزار شده است. اكنون مردم كشور ما به خوبي دريافته اند كه با وجود استبداد مذهبي ولايت فقيه، هيچ تحول سياسي، اجتماعي و اقتصادي به سود آنان اتفاق نخواهد افتاد و هم از اين روست كه جنبش تحريم به يك نيروي عظيم و غير قابل انكار تبديل شده است.

جنجالي كه در سال 1376 با روي كارآمدن خاتمي به وجود آمد، اكنون كاملا رنگ باخته است.دوم خرداديها كه با عوامفريبي مي‌خواستند خود را «اصلاح‌طلب» جا بزنند، اكنون كه با موج خشم و نفرت عمومي مردم نسبت به رژيم كه به صورت علني و عملي خودنمايي مي‌كند مواجه شده‌اند، به فكر آن هستند كه كاري نكنند تا بساط ننگين رژيم ولايت فقيه به سرعت برچيده شود. مردم ايران طي سالهاي اخير به خوبي دريافته اند كه عوامفريبيهاي خاتمي فقط و فقط  به بزك كردن چهره كريه استبداد مذهبي حاكم بر كشور ما در صحنه بين المللي كرده است. واقعيت اين است كه نظام رژيم استبدادي – مذهبي ولايت فقيه كه در 25 سال پيش به دست خميني بنيان گذاشته شده و اكنون به وسيله مرتجعاني مثل خامنه‌اي، رفسنجاني و خاتمي اداره مي‌شود براي مردم ايران چيزي جز سركوب، اعدام، فلاكت، خانه خرابي، محروميت، تبعيض و صدور تروريسم و جنگ ويرانگرانه نداشته است. فاجعه رنج آور زلزله بم و به جا گذاشتن بيش از 50 هزار كشته و چند ده هزار زخمي و آواره نشان داد كه در جمهوري اسلامي جان انسانها كمترين ارزش را براي سران حكومت دارد.

بن بست و بحراني كه سرتا پاي رژيم استبدادي مذهبي ولايت فقيه را فراگرفته، محصول سياستهاي ضد مردمي خود اين رژيم است و مردم ايران نبايد هزينه آن را بپردازند. هر سياستي كه از اين رژيم و يا هريك از جناحهاي آن پشتيباني كند، عليه عاليترين مصالح و منافع مردم ايران گام برداشته است. قيام كارگران خاتون آباد(شهرك بابك) نشان داد كه جمهوري اسلامي و تمامي جناحهاي آن در سركوب جنبش مردم منافع مشتركي دارند.

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در آغاز سي و چهارمين سال حيات خود و در سالگرد قيام بهمن 1357 كه منجر به سرنگوني ديكتاتوري محمد رضا شاه شد، يكبار ديگر حمايت و پشتيباني خود را از مبارزه زنان و مردان ايران زمين براي دموكراسي، عدالت و استقرار يك جمهوري غير مذهبي بر اساس جدايي دين از دولت اعلام مي‌دارد. ما ضمن مخالفت با هرگونه دخالت نظامي  و الترناتيو سازي خارجي در ايران، خواستار فشار سياسي به رژيم ايران از طرف مجامع بين المللي و سازمانهاي اجتماعي به منظور دفاع از حقوق مردم ايران براي تحقق دمكراسي هستيم.

ما از مبارزه به حق كارگران، مزدبگيران و كاركنان شركتهاي دولتي و خصوصي عليه نظام حاكم و  سرمايه داري عنان گسيخته كه تعرض به سطح زندگي و معيشت مردم را گسترش بي سابقه داده حمايت مي كنيم  و خاطره كارگران جان باخته قيام شهرك بابك و تمامي كارگراني  كه در مبارزه با نظام ضد كارگري حاكم بر ايران به شهادت رسيدند را گرامي مي داريم.   

ما از مبارزه كارگران، مردبگيران، كارمندان، معلمان، دانشجويان، دانش آموزان، جوانان و روشنفكران ترقيخواه ايران كه عليه نظام استبدادي – مذهبي ولايت فقيه و تمامي دسته‌بنديها، باندهاي دروني آن به پا خاسته‌اند و اكنون جنبش يكپارچه تحريم را سامان داده اند حمايت مي‌كنيم.

ما به تمامي زندانيان سياسي و عقيدتي درود مي‌فرستيم و خود را شريك غم، درد و رنج خانواده‌هاي زندانيان سياسي و شهداي جنبش رهائيبخش مردم ايران و نيز جان باختگان زلزله بم مي‌دانيم. ما همانطور كه قبلا اعلام كرديم، امسال مراسم گراميداشت حماسه سياهكل را برگزار نكرده و هزينه اين مراسم را به زلزله زدگان بم اختصاص مي دهيم. ما مي دانيم كه اين كمك ناچيز در مقابل انبوهي از مشكلات و نيازهاي مردم ستمديده بم، قطره اي از درياست.

سازمان ما بر اين باور است كه تحقق دموكراسي و عدالت بدون سرنگوني رژيم استبدادي – مذهبي ولايت فقيه غير ممكن است. از اين رو ما كارگران، مزدبگيران، كارمندان، معلمان، دانشجويان، دانش‌آموزان، جوانان و روشنفكران ترقيخواه ايران را به اتحاد، همبستگي و مبارزه براي گسترش جنبش تحريم و مبارزه براي سرنگوني اين رژيم ارتجاعي و ضد مردمي فرا مي‌خوانيم.

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

15 بهمن 1382