اطلاعيه

مراسم يادبود حماسه سياهكل برگزار نمي شود و هزينه آن به زلزله زدگان بم اختصاص مي يابد.

هم ميهنان، مردم داغديده و بلا كشيده بم

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در 19 بهمن هر سال، مراسمي به مناسبت سالروز حماسه سياهكل برگزار مي كرد. امسال كه بخشي از هم ميهنان ما در اثر فاجعه غم انگيز زلزله بم، بسياري از افراد خانواده و هستي خود را از دست داده اند و رژيم ضد مردمي حاكم با بالا كشيدن كمكهاي بي دريغ جهاني مردم بم را تنها رها كرده، سازمان تصميم گرفت كه برنامه يادبود حماسه سياهكل را برگزار نكرده و هزينه اين مراسم را در اختيار سازمانهاي مستقل اجتماعي كه در اين رابطه فعال هستند قرار دهد. ما مي دانيم كه اين اقدام  فقط مي تواند ذره اي از نيازهاي بيكران مردم بلا زده بم را برآورده كند. ما همچنين از فعالان سازمان و هم وطناني كه مايلند به زلزله زدگان بم از اين طريق كمك كنند، مي خواهيم تا با اي ميل مندرج در اين اطلاعيه و يا با تماس با فعالان شناخته شده سازمان، تماس برقرار كنند.

مهدي سامع

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

جمعه  3 بهمن 1382- 23 ژانويه 2004

nabard@iran-nabard.com