بخشي از فعاليتهاي سازمان چريگهاي فدايي خلق ايران
اين قسمت از سايت سازمان از 29 اكتبر 2003 ايجاد شده  و بنابراين گزارشهاي فعاليتهاي بخشهاي مختلف سازمان را از اين تاريخ به بعد درج خواهد كرد

 

شركت فعالان سازمان در تظاهرات ضد جنگ در واشنگتن

نمايش فيلم حصار براي خرگوشها

Rabbit Proof Fence

                             

 با همکاري سازمان عفو بين الملل و فعالان سازمان چريکهاي فدائئ خلق ايران درآمريکا- ويرجنيا