ی ی - ϐی یی ( )  -  ی

ی : ی یی کک ک یی

بياد فضيلت کلام ها: پدر، وسه فرزند فدا شده اش در راه آزادي

در باره فداييان شهيد ، سليمان پيوسته و حسن پيوسته