با یاد آنان که عاشق ترین زندگان بودند!

نشریه پیام فدایی

چپ در اسناد ساواك

سايت تهران اينيو

بيژن جزني دراسنادساواک

نقل از وبلاگ بامداد