بيژن جزني دراسنادساواک:

نقل از وبلاگ بامداد- http://bamdad.blogspot.com/2002_05_19_bamdad_archive.html

- بيژن جزني نه تنها دربين زندانيان ،محرک واخلال گروماجراجو بوده وهمواره درجهت مخالف مقررات عمل مي نمايدبلکه خانم وي نيزدرميان ملاقات کنندگان محرک وماجراجو بوده وهرباري که جهت ملاقات شوهرش به زندان مي آيد موجبات مزاحمت وناراحتي مامورين را فراهم نموده است.

-منزل بيژن جزني درحضورخانم نامبرده وخدمتکاروي موردبازرسي قرارگرفت(منزل واقع است درخيابان حقوقي کوچه ي مستوفي پلاک 2/1طبقه ي سوم)ومدارک مشروحه ي زير به دست آمد1- کتاب جهاني ميان ترس واميد2-ميهن من کنگو(پاتريس لومومبا)3-دنيايي ممکن4-دوران کودکي 5-بيگانه 6-کتاب سياه گرسنگي 7-کوبا8-ژان کريستف9-خرده بورژواها10-چمدان11-دفترچه ي خطي يک جلد(80برگ)12-سه برگ اوراق(کنفرانس دکترصديق اعلم)13-يک قطعه عکس از يوري گاگارين14-آخرين نفس(نوشته ي نامعلوم)15-سي وچهاربرگ کنفرانس مشروطه مربوط به درس آقاي دکترصديق(نويسنده بيژن جزني)16- يک برگ اعلاميه باشگاه مهرگان درسال 1340خورشيدي 17-سه برگ ملازمه علم ودمکراسي (نويسنده خانم ميرزايي)

-زنداني فوق الذکربه طورکلي ازنظرسطح فکرونحوه ي رفتاردرداخل زندان باسايرزندانيان تفاوت فاحش داشته که وي راازسايرين متمايز ساخته است . وي اکثراوقات خودراصرف نقاشي ومطالعه درداخل کتابخانه زندان نموده وبه اين نحووقت مي گذراندوکمتربا افراد تماس مي گيردنقاشي هاي وي اکثرابدون مدل وازقدرت تخيل الهام گرفته است ودرپوشش ظاهري ساده وداراي ايده هاي تندوبرمبناي ايده اي انقلابي است مثلايکي ازنقاشي ها تابلويي است از به دارزدن منصورحلاج وآن طور که به نظر مي رسدمنظور از به وجودآوردن چنين منظره اي ترسيم شعر

"منصوروارگرببرندم پاي دار مردانه جان دهم که جهان پايدارنيست"مي باشدکه ازعقايد باطني وي سرچشمه مي گيرد.

-گزارش معاينه ي جسد:

نام : بيژن شهرت:جزني سن :حدود35سال تاريخ معاينه:30/1/54 ساعت معاينه :2 بعدازظهر محل معاينه : بيمارستان 501 ارتش پروانه دفن:6283 اعلام فوت(نوع حادثه): درگيري با مامورين درموقع فراراززندان اعلام کننده : دادستاني ارتش وکميته مبارزه با خرابکاران تاريخ فوت:29/1/54 شرح معاينه جسد:متعلق به مردي است درحدود35 سال که درمعاينه جاي آثارخفگي ومسموميت نداردسوراخ هاي ورودي دوگلوله يکي روي ابروي چپ به قطر حدود1سانتي متر وديگري درحدود2سانتي متربالاترازابروي چپ به قطر درحدود5/1سانتي متر مشاهده مي شودگلوله هادرمغزاصابت وفاقدسوراخ خروجي مي باشندازحفره هاي ورودي گلوله هامايع مغزهمراه خونابه خارج مي گردداستخوان جمجمه دراين قسمت سوراخ توام باخردشدگي است باتوجه به مراتب فوق علت فوت اصابت گلوله درجمجمه وآسيب مغزي تعيين ومجوز دفن طبق اعلام دادستاني ارتش ونماينده ساواک مقرر درفوق صادرگرديد